เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

การรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK

LASIK คืออะไร LASIK (Laser In Situ Keratomileusis) คือการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียง โดยการเปิดกระจกตาด้านนอกออกแล้วใช้ Excimer เลเซอร์สลายกระจกตาด้านใน แล้วจึงปิดลงดังเดิม

Share this post

ใครคือ รัตนิน-กิมเบล

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล เป็นศูนย์รักษาสายตาระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุนิน รัตนิน และ Gimbel

Read More »