เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

โรคต้อหิน GLAUCOMA

ต้อหิน (GLAUCOMA) ไม่ใช่โรคติดต่อ มีหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งได้รับทางพันธุกรรม

Read More »

การรักษาต้อหิน

การตรวจและการรักษา แม้ต้อหินจะรักษาให้หายขาดไม่ได้ เพราะประสาทตาเสียอย่างถาวรไม่สามารถรักษาให้กลับมาปกติ แต่การรักษาที่ถูกต้องจะป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้นไปอีก

Read More »