เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก ก็คือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก ซึ่งอยู่บริเวณส่วนล่างของมดลูก ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเกือบทุกราย เริ่มจากการติดเชื้อเอชพีวี

Read More »

สาเหตุมะเร็งปากมดลูก

การรู้เท่าทันก่อนที่ภัยจากมะเร็งปากมดลูกจะคุกคามชีวิต มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่นำพาชีวิตไปข้องเกี่ยวกับโรคร้ายที่จ้องทำลายร่างกายอย่างมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส HPV

Read More »

อาการมะเร็งปากมดลูก

อาการของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับระยะของมะเร็ง ในระยะแรกอาจตรวจพบจากการคัดกรอง หรือการตรวจด้วยกล้องขยาย ร่วมกับการตัดเนื้อออกตรวจทางพยาธิวิทยา อาการที่อาจพบในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

Read More »